Taking too long? Close loading screen.

متفاوت بودن را تجربه کنید

خدمات تخصصی طب کار

رشته تخصصی طب کار شاخه ای از پزشکی است که به پیشگیری، تشخیص، کنترل و درمان بیماری های مرتبط با کار در شاغلین و همچنین عوارض ناشی از مواجهات محیطی در افراد جامعه می پردازد رسالت و هدف اصلی طب کار حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روحی و روانی افراد شاغل در بهترین شرایط می باشد. متخصصین طب کار و پزشکانی که در این زمینه فعالیت دارند، با شناختی که از محیط کار، فرآیند کاری، خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و نیز تأثیر این عوامل بر سلامت می گذارند، از طریق بررسی و ارزیابی محیط کار، معاینات دوره ای و غربالگری باعث تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماری ها و آسیب های ناشی از کار می شوند. بنابراین از این طریق باعث کنترل بیماری ها و آسیب های شغلی شده و از بروز موارد مشابه، پیشگیری می کنند.

طب کار